Kurty - léto

Podmínky členství v tenisovém klubu TJ Sparta Kutná Hora

Členy tenisového klubu se mohou stát všichni zájemci, kteří řádně uhradí členské příspěvky a splní brigádnickou povinnost při údržbě areálu. Členové klubu, stejně jako všichni návštěvníci areálu musí dále dodržovat pravidla sportovního chování a návštěvní řád.Členské příspěvky 2024 :

Dospělí : muži 2100,- Kč / ženy 1300,- Kč

Senioři a studenti: 1300,- Kč

Mládež do 18 let 1200,- Kč

Děti do 6 let 500,- Kč

Členské příspěvky musí být zaplaceny nejpozději do 30.4.2024.

Úhrada bezhotovostní platbou na účet 1672242007/2700, s uvedením variabilního symbolu člena. Variabilní symbol novým členům přiděluje správce areálu. Pro sníženu sazbu příspěvků je rozhodující dovršený věk v daném kalendářním roce.

Příloha: Variabilní symboly pro bezhotovostní platbu členských příspěvků. Variabilní symbolyBrigádnická povinnost v sezoně 2024 :

Muži: 10 hodin

Ženy: 5 hodin

Brigády jsou organizovány a evidovány správcem areálu, a to buď v předem vyhlášených termínech, nebo po předchozí dohodě se správcem.

Brigádnickou povinnost lze splnit i uhrazením poplatku 200,- Kč za každou neodpracovanou hodinu.

Nejméně polovinu brigádnických hodin je nutno splnit k 30.4.2024.

© Copyright 2017 - Tělovýchovná jednota SPARTA Kutná Hora. Autorská práva řízena dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském § 30.